Po co komu pozytywna historia kredytowa?

historia kredytowa

Decy­du­jąc się na pożycz­kę gotów­ko­wą, czy też ubie­ga­jąc się o kredyt hipo­tecz­ny warto wiedzieć, że banki szcze­gó­ło­wo anali­zu­ją wiary­god­ność przy­szłych klien­tów. I mowa tu nie tylko o koniecz­no­ści osią­ga­nia stałych docho­dów, czy też skom­pli­ko­wa­nej proce­du­rze wyli­cza­nia zdol­no­ści kredy­to­wej. Banki dokład­nie znają histo­rię kredy­to­wą tych osób.

Czym jest histo­ria kredy­to­wa i co zrobić, aby banki patrzy­ły na nas „łaskaw­szym” okiem? Oto kilka przy­dat­nych infor­ma­cji.

Histo­ria kredy­to­wa to infor­ma­cja odno­szą­ca się do kredy­tów, poży­czek, limi­tów odna­wial­nych, kart kredy­to­wych i innych produk­tów kredy­to­wych. Zawie­ra ona dane na temat zobo­wią­zań, które już zosta­ły spła­co­ne, a także tych nowo zacią­gnię­tych. Insty­tu­cją groma­dzą­cą takie infor­ma­cje jest BIK, czyli Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej.
 

Czym jest BIK?

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej od 15-tu lat na bieżą­co groma­dzi od banków i SKOK-ów infor­ma­cje na temat udzie­la­nych przez nie kredy­tów. Do BIK-u trafia­ją infor­ma­cje o wszyst­kich zacią­gnię­tych zobo­wią­za­niach – ich wyso­kość i okre­sie na jaki zosta­ły udzie­lo­ne i przede wszyst­kim termi­no­wo­ści ich spłat. Infor­ma­cje te są aktu­ali­zo­wa­ne przez banki przy­naj­mniej raz w miesią­cu. Banki i SKOK-i prze­ka­zu­ją także infor­ma­cje o złożo­nych wnio­skach kredy­to­wych. W ten sposób mogą spraw­dzić, czy ich poten­cjal­ny klient ubie­ga się o kredyt również w innych insty­tu­cjach.

Zatem, myśląc o kredy­cie nale­ży pamię­tać, że banki mają dostęp do wszyst­kich infor­ma­cji zgro­ma­dzo­nych w BIK. Infor­ma­cje o opóź­nie­niach w spła­cie wcze­śniej­szych zobo­wią­zań danej osoby są dla banku sygna­łem ostrze­gaw­czym, wska­zu­ją­cym, że klient ten także w przy­szło­ści może mieć proble­my z regu­lo­wa­niem kolej­nych należ­no­ści. Z kolei pozy­tyw­na histo­ria kredy­to­wa w BIK nie tylko ułatwia banko­wi przy­zna­nie kredy­tu, ale często pozwa­la na przy­zna­nie go na lepszych warun­kach.
 

Jak zbudować pozytywną historię kredytową?

Osoby planu­ją­ce w przy­szło­ści zacią­gnąć kredyt gotów­ko­wy bądź ubie­ga­ją­ce się o kredyt miesz­ka­nio­wy powin­ny zadbać o zbudo­wa­nie sobie pozy­tyw­nej histo­rii kredy­to­wej. Dzię­ki temu łatwiej i szyb­ciej uzyska­ją kredyt, ale także będą mogły liczyć na lepsze warun­ki finan­so­we. Banki bowiem dodat­ko­wo „punk­tu­ją” tzw. zaufa­nych klien­tów.

W celu zbudo­wa­nia pozy­tyw­nej histo­rii kredy­to­wej wystar­czy aktyw­nie korzy­stać z produk­tów kredy­to­wych dostęp­nych w bankach. Przy czym słowo „aktyw­nie” ozna­cza nie tylko zacią­gnie­cie kredy­tu czy pożycz­ki, ale także termi­no­we i regu­lar­ne doko­ny­wa­nie jej spła­ty.
 

Warto wiedzieć…

W krajach zachod­nich budo­wa­nie pozy­tyw­nej histo­rii kredy­to­wej jest stan­dar­dem. Ludzie już w młodym wieku stara­ją się zacią­gać drob­ne kredy­ty, aby dzię­ki ich regu­lar­nym spła­tom sukce­syw­nie budo­wać swoją histo­rię. Również w Polsce dzię­ki infor­ma­cjom znaj­du­ją­cym się w BIK nasze szan­se na lepsze warun­ki kredy­tów znaczą­co rosną.

Wpis do BIK nie powi­nien być trak­to­wa­ny jako rzecz nega­tyw­na, ponie­waż dzię­ki niemu mamy szan­sę zadbać o swoją własną finan­so­wą wiary­god­ność.
 

Jak to zrobić?

Nie trze­ba od razu zacią­gać wyso­kich zobo­wią­zań. Można zacząć od takich produk­tów kredy­to­wych, jak chociaż­by karty kredy­to­we, limi­ty w koncie, a także kredy­ty ratal­ne.

Karta kredy­to­wa jest bardzo pomoc­na w doko­ny­wa­niu codzien­nych płat­no­ści. Dzię­ki niej można korzy­stać z nieopro­cen­to­wa­ne­go kredy­tu (okres bezod­set­ko­wy), często umoż­li­wia również uzyska­nie odpo­wied­nich raba­tów – wiele kart jest powią­za­nych z różny­mi progra­ma­mi lojal­no­ścio­wy­mi.

Z kolei limit w koncie może służyć jako dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie budże­tu domo­we­go. Dzię­ki możli­wo­ści zadłu­ża­nia się w ROR, klient jest w stanie szyb­ko sfinan­so­wać nieprze­wi­dzia­ne wydat­ki. Kredy­ty ratal­ne nato­miast są wyko­rzy­sty­wa­ne podczas doko­ny­wa­nia zaku­pów sprzę­tu RTV/AGD, mebli czy elemen­tów wypo­sa­że­nia wnętrz. Stano­wią one dosko­na­ły począ­tek dla osób, które z rynkiem finan­so­wym nie miały wiele do czynie­nia.
 

Kredyty pomagają nam realizować nasze plany, ale…

Wszyst­kie wymie­nio­ne powy­żej produk­ty kredy­to­we są stosun­ko­wo łatwo dostęp­ne, a ich zasa­dy dzia­ła­nia nie są prze­sad­nie skom­pli­ko­wa­ne. Dzię­ki nim prak­tycz­nie każda osoba może bez prze­szkód zacząć budo­wać swój pozy­tyw­ny wize­ru­nek w oczach banków. A budo­wać oczy­wi­ście warto, ponie­waż w ten sposób zwięk­sza­my swoją wiary­god­ność, przez co może­my liczyć na lepszą ofer­tę kredy­to­wą w przy­szło­ści. Trze­ba jednak wiedzieć, że każdy produkt posia­da swoje wady i zale­ty. Zacią­ga­jąc kredyt zapo­znaj­my się dokład­nie z jego warun­ka­mi, a także weźmy pod uwagę ryzy­ko wystą­pie­nia nieprze­wi­dzia­nych sytu­acji. Warto wcze­śniej zasta­no­wić się czy nadal będzie­my w stanie spła­cać miesięcz­ne raty kredy­to­we, np. w przy­pad­ku choro­by czy utra­ty pracy. Dlate­go też zanim zdecy­du­je­my się na skorzy­sta­nie z jednej z ofert kredy­to­wych, warto dokład­nie poznać zasa­dy jej dzia­ła­nia.
 

Pamiętajmy…

  • Pozytywna historia kredytowa w BIK nie tylko ułatwia bankowi przyznanie kredytu, ale często pozwala na przyznanie go na lepszych warunkach.
  • Jeśli zaciągamy pożyczkę, róbmy to w umiarkowany sposób i tylko w sprawdzonych, wiarygodnych instytucjach.

 

 

Źródło: Marta Ośko, Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*