Po co ubezpieczać firmę?

ubezpieczenie firmy

Jednym z najistotniejszych aspektów prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie aktywów, które stanowią fundament biznesu. Jeden wypadek jest w stanie zrujnować małą lub średnią firmę, a wraz z nią źródło przychodu dla jej właściciela i pracowników. Można ubezpieczyć niemal każdy aspekt funkcjonowania MSP, choć istnieją sfery, w których ubezpieczenie stanowi prawny obowiązek – tak jak ubezpieczenia komunikacyjne aut firmowych czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, który zatrudnia inne osoby.

Ubezpieczenie niemal na wszystko

Większość MSP rozważa zakup polis chroniących przed ogniem czy włamaniem i, choć te kwestie są bardzo ważne, istnieje cały szereg innych ryzyk, przed którymi przedsiębiorstwo może się uchronić. Różne typy produktów ubezpieczeniowych chroniących małe i średnie firmy mogą zostać zawarte w ramach jednej polisy, w której rodzaj i zakres zdarzeń objętych ubezpieczeniem zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W praktyce ubezpieczenie może obejmować niemal każdy aspekt funkcjonowania firmy.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną

Minimum, o które MSP powinno zadbać, jest zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną, które obejmuje odpowiedzialność względem stron trzecich z tytułu uszkodzeń mienia i ciała powstałych w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto każdy pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i świadczenia dla pracowników realizujących określone zadania i te obszary powinny znajdować pokrycie w ubezpieczeniu z tytułu odpowiedzialności pracodawcy.

Popularne polisy

Najbardziej powszechnymi formami ubezpieczenia są polisy chroniące przed utratą majątku firmy, w tym przede wszystkim ubezpieczenie nieruchomości i jej wnętrz przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, takimi jak pożar, powódź czy włamania. Odpowiedni poziom zabezpieczeń zależy od tego, czy firma jest właścicielem czy też wynajmuje pomieszczenie. Innym popularnym ubezpieczeniem jest polisa chroniąca firmę przed uszkodzeniem sprzętu, bez którego niemożliwe jest tworzenie produktów, dostarczanie usług, kontakty z klientami, fakturowanie czy pobieranie opłat. Tego rodzaju wyposażenie jest zazwyczaj bardzo kosztowne, a jego awaria może poważnie nadszarpnąć normalne funkcjonowanie biznesu. Ubezpieczenie może opiewać na kwotę umożliwiającą zwrot obecnej wartości sprzętu, z uwzględnieniem jego amortyzacji albo pokrywającą koszty zakupu nowych urządzeń. Istnieje także możliwość zabezpieczenia działalności firmy na wypadek awarii sprzętu IT. Większość ubezpieczeń komunikacyjnych nie obejmuje zakresem odpowiedzialności kradzieży lub zniszczeń przedmiotów wartościowych, które znajdują się wewnątrz pojazdów, szczególnie w przypadku firm, w których pracownicy kontaktują się z klientami przebywając poza biurem. Warto zatem ubezpieczyć sprzęt znajdujący się w takich autach także na wypadek nieuczciwości czy kradzieży dokonywanych przez personel, które nie są zazwyczaj objęte polisami od wszystkich ryzyk.

Z kolei ubezpieczenie z tytułu utraty zysków lub ciągłości biznesowej kompensuje koszty i utracone przychody w przypadku klęsk, takich jak pożar czy powódź albo awaria sytemu IT w chwili, gdy firma nie może normalnie funkcjonować.

Co w przypadku utraty pracowników?

Większość ubezpieczeń dla MSP dostrzega istotę takich żywiołów, jak ogień czy woda, ale znacznie rzadziej uwzględniają one istotny z punktu widzenia biznesu aspekt, którym jest utrata kluczowych pracowników. Z definicji małe i średnie firmy mają mniej członków załogi i przez to mniej możliwości zaradzenia sytuacji, w której ważny pracownik umiera lub staje się niezdolny do wykonywania obowiązków. Ubezpieczenie z tytułu nieobecności kluczowych przedstawicieli firmy pozwala wesprzeć przedsiębiorstwo aż do chwili, gdy uda się znaleźć następcę lub pracownik będzie w stanie ponownie wykonywać swoje zadania. Takie ubezpieczenie może obejmować swoim zakresem również sytuację, w której dochodzi do śmierci jednego ze wspólników i jego prawa majątkowe są dziedziczone przez jego spadkobierców. Pozostali właściciele MSP mogą nie być w stanie wykupić udziałów od rodziny zmarłego. Taka polisa pozwala zapewnić długofalową stabilność właścicielom i ich pracownikom.

Ochrona przed brakiem zapłaty

W sytuacji spowolnienia gospodarczego MSP są bardziej narażone na straty finansowe, a ubezpieczenie z tytułu ryzyka kredytowego staje się popularniejsze. Większe firmy mają zwykle większą poduszkę ochronną, dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa powinny chronić się przed ryzykiem braku zapłaty za zrealizowane zamówienie. Polisa tego rodzaju może obejmować także eksport towarów lub usług. Inną formą zabezpieczenia interesów MSP, której znaczenie rośnie, jest ubezpieczenie zdrowotne pracowników. To nie tylko dodatkowy benefit dla kadry, lecz także korzyść dla pracodawcy. Zdrowi pracownicy to niższe koszty absencji chorobowych i większa efektywność pracy. Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników to także sposób na okazanie solidarności z zespołem w małej i średniej firmie oraz szansa na zwiększenie lojalności załogi. Do pakietów ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników można dodać także szkolenia z profilaktyki zdrowotnej czy raportowanie służące zarządzaniu zdrowiem populacji osób zatrudnionych.

Zabezpiecz swoją firmę

Inne, bardziej specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dla MSP obejmują roszczenia powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Są one szczególnie ważne w przypadku małych i średnich firmy, świadczących usługi doradcze. Chronią one przedsiębiorstwo na wypadek pozwów sądowych, zarzucających zaniechania, błędy w sztuce i zazwyczaj obejmują także koszty postępowań procesowych czy opłat sądowych. Większe MSP powinny rozważyć także polisy dotyczące odpowiedzialności z tytułu decyzji podejmowanych przez wyższą kadrę zarządzającą. Chronią one właścicieli i pracowników wyższego szczebla przed skutkami prawnymi decyzji podejmowanych w trakcie zarządzania firmą.

 

Źródło: Stephen Kennedy

dyrektor oddziału spółki ubezpieczeniowej Medicover

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*